الصفحه الرئيسية May 22, 2017

ÅÊÕá ÈäÇ

ÅÓÊÝÓÇÑ ÊÃÌíÑ ãÚÏÇÊ

ÞØÚ ÛíÇÑ ÈÇáØáÈ

ÅÓÊÝÓÇÑÇÊ ÚÇãÉ


ÇáÕæÑÉ

ÇáÅÓã

ÇáæÙíÝÉ ÇáÅÊÕÇá
No Photo

ÕáÇÍ ÇáÏíä ÚÈÏ ÇáÍãíÏ

ÑÆíÓ ãÌáÓ ÇáÅÏÇÑÉ

ÇáÈÑíÏ ÇáÅáßÊÑæäì : chairman@bigrental-eg.com

No Photo

äæÑåÇä ÕáÇÍ

äÇÆÈ ÑÆíÓ ãÌáÓ ÇáÅÏÇÑÉ

ÇáÈÑíÏ ÇáÅáßÊÑæäì : chairman.deputy@bigrental-eg.com

No Photo

ÔÑíÝ ÅÈÑÇåíã

ãÏíÑ ÇáãÔÊÑíÇÊ ÇáÎÇÑÌíÉ 

 ãÏíÑ ÇáãÈíÚÇÊ

ÇáÈÑíÏ ÇáÅáßÊÑæäì : F.purchasing@bigrental-eg.com
sales@bigrental-eg.com
ÇáÊáíÝæä : 01225220388

No Photo

ÚÈÏ ÇáÝÊÇÍ ÚËãÇä

ãÏíÑ ãÇáì

ÇáÈÑíÏ ÇáÅáßÊÑæäì : financial.manager@bigrental-eg.com
ÇáÊáíÝæä : 01060672447

No Photo

ÃÍãÏ íæÓÝ

ãÔÊÑíÇÊ ÎÇÑÌíÉ

ÇáÈÑíÏ ÇáÅáßÊÑæäì : overseas@bigrental-eg.com
ÇáÊáíÝæä :  01282212284

Customer Service

ÎÏãÉ ÇáÚãáÇÁ

ØáÈÇÊ ÇáÕíÇäÉ

Ê:01000004028

,ÇáÚäæÇä : ÇáÏæÑ ÇáÊÇÓÚ 65 Ô Ï.ãÍãÏ ÝÊÍ Çááå ÇáÓáÇØíäì ãÊÝÑÚ ãä ÅãÊÏÇÏ ÚÈÇÓ ÇáÚÞÇÏ
(ÚãÇÑÇÊ ÇáÔÑÞ ááÊÃãíä - ÃãÇã ÇáÍÏíÞÉ ÇáÏæáíÉ) , ãÏíäÉ äÕÑ, ÇáÞÇåÑÉ, Ì.ã.Ú

ÇáÊáíÝæä : 0223826029 : : : ÝÇßÓ : 0223826028

ÇáãÍãæá : 01000004028 – 01225220388

ãæÇÚíÏ ÇáÚãá : ØæÇá ÃíÇã ÇáÃÓÈæÚ ãä ÇáÓÇÚÉ 9 ÕÈÇÍÇ ÍÊì ÇáÓÇÚÉ 6 ãÓÇÁð ãÇÚÏÇ ÇáÌãÚÉ æÇáÓÈÊ

ÇáÈÍË Ýì ÇáãæÞÚ

الصفحة الرئيسية   |   عن الشركة   |   تأجير معدات البناء الثقيلة   |   الحلول   |   جينيراك   |   مولدات كوهلر   |   سترة تبريد - أليكس   |   تبريد ملاءة السرير - أليكس   |   مولدات كهرباء للبيع فى مصر   |   إتصل بنا   |   خريطة الموقع
Home اتصل بنا خريطة الموقع الصفحه الرئيسيه